رستوران الیا

در زبان یونانی [ اٍلیا ελια ] به معنای زیتون یکی از کهن ترین خوراکی های جهان است که در آشپزخانه های مدیترانه‌ای و یونانی به وفور یافت میشود.
ما در اینجا یعنی اٍلیا قراره به سبک مدیترانه از شما پذیرایی کنیم.